Privaatsuspoliitika

Updated
2024-01-11

SIRIN Development kogub ja töötleb isikuandmeid, aga hoiab teie privaatsust. 

Ettevõtte privaatsussätted annavad teavet SIRIN Developmenti veebisaidil kogutud isikuandmete, nende andmete töötlemise ja iga inimese õiguste ja kohustuste kohta, kelle andmeid töödeldakse.

Isikuandmeid töödeldakse Leedu ja Euroopa Liidu õigusaktide, muu hulgas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt.

SIRIN Development, austab üksikisiku privaatsust ja teeb kõik endast oleneva, et tagada töödeldava teabe turvalisus ja konfidentsiaalsus.

1. Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on mis tahes teave, mis on seotud inimesega ja mida kasutades saab otseselt või kaudselt isikut tuvastada. Näiteks: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, pilt vms.

2. Millal privaatsussätteid kohaldatakse?

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse, kui isikuandmeid esitatakse veebisaidil www.sirin.eu., kui klientide, tarnijate, müüjate ja/või nende esindajate isikuandmeid esitatakse lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, ärisuhete säilitamiseks. Samuti läheb isikuandmeid tarvis SIRIN Developmentiga telefoni teel suhtlemiseks.

3. Mis on isikuandmete töötlemine?

Kõik isikuandmetega tehtavad toimingud, muu hulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringud, edastamine jne.

4. Milliseid isikuandmeid SIRIN Development kogub ja töötleb ning millisel eesmärgil?

Privaatsussätete selles peatükis antakse teavet SIRIN Developmenti töödeldavate isikuandmete tüübi ja eesmärkide kohta.

4.1. Otseturundus

SIRIN Developmenti poolt teostatav otseturundus koosneb:

 • uudised, kaubanduslikud pakkumised ja küsitlused e-posti teel;

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isiku antud nõusolek oma andmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

Otseturunduse eesmärgil võib kogutud isikuandmeid töödelda kaks aastat pärast nõusoleku saamist.

Nõusoleku andnud isikul on õigus otseturunduse pakkumistest igal ajal loobuda. Seda tehakse, klõpsates saadud uudiskirjas/pakkumises oleval lingil, mis võimaldab loobuda kõigi või osa otseturunduse pakkumiste saamisest. 

Otseturunduse pakkumistest on võimalik ka loobuda, kirjutades e-kirja aadressile duomenuapsauga@girteka.eu. Otseturunduse pakkumistest keeldumisel ei ole negatiivseid tagajärgi.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selliste isikuandmete töötlemist ja tulemusi, mis on juba tehtud enne nõusoleku tagasivõtmist või otseturunduse nõusolekust keeldumist.

4.2. Päringute läbivaatamine

Kõik ettepanekud, ideed, küsimused, kaebused, tagasiside ja muud päringud saab esitada ettevõtte SIRIN Development veebisaidil www.sirin.eu.

Soovituste, ideede, küsimuste, kaebuste ja tagasiside eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress. Selleks töödeldakse isikuandmeid üksikisiku nõusolekul. Isikuandmeid töödeldakse taotluse menetlemise ajal.

Nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks taotluste (kaebused, ettepanekud jne) menetlemiseks saab igal ajal tagasi võtta, kirjutades kirja aadressile info@girteka.eu. Kirjas tuleb märkida teie taotluse täpne olemus. Nõusoleku tagasivõtmine ei põhjusta negatiivseid tagajärgi, kuid esitatud kaebust, taotlust või ettepanekut ei võeta enam arvesse. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemist, mis toimus juba enne nõusoleku tagasivõtmist, ja sellise töötlemise tagajärgi.

4.3. Klientide, tarnijate, müüjate ja nende esindajate andmed

SIRIN Development töötleb kliendi, tarnija, müüja ja/või nende esindajate isikuandmeid ärisuhete säilitamiseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks. Nendel eesmärkidel töödeldakse isikuandmeid lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ettevõtte SIRIN Development ja selle klientide, müüjate ning tarnijate õigustatud huvi alusel.

Sel eesmärgil töödeldavad isikuandmed: nimi, perekonnanimi, töökoht, ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress.

Nende isikuandmete esitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Isikuandmeid säilitatakse 10 aastat alates nende esitamisest. Tähtaega pikendatakse veel 5 aasta võrra, kui ärisuhted nimetatud klientide, tarnijate või müüjatega jätkuvad.

5. Kellele isikuandmeid esitatakse?

SIRIN Development võib edastada isikuandmeid:

 • ettevõtte SIRIN Development nimel tegutsevatele isikuandmete haldajatele: infotehnoloogiateenuseid osutavatele ettevõtetele, mis tahes muudele isikuandmete haldajatele, kellega SIRIN Development sõlmib isikuandmete töötlemise lepingud;
 • andmete vastuvõtjatele: SIRIN Developmenti arenduspartneritele, kellega koostöös teenuseid osutatakse; teistele SIRIN Developmenti kontserni ettevõtetele; mis tahes kolmandatele isikutele õigusaktides lubatud juhtudel ja ulatuses.

6. Millised on teie õigused?

Andmesubjektina on teil järgmised õigused:

 • õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • juurdepääs teie kohta töödeldavatele isikuandmetele;
 • õigus nõuda ebatäpsete, vigaste või mittetäielike andmete parandamist;
 • õigus nõuda andmete töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil;
 • õigus taotleda isikuandmete kustutamist (kui võtate oma nõusoleku tagasi);
 • andmete ülekandmise õigus;
 • õigus võtta oma nõusolek tagasi igal ajal (kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel);
 • õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, kelle kontaktandmed leiate aadressilt vdai.lrv.lt.

Kui kavatsete oma õigusi kasutada, võtke ühendust ettevõttega SIRIN Development e-posti aadressil duomenuapsauga@girteka.eu, esitades oma konkreetne soov üksikasjalikult. Pange tähele, et oma õiguste kasutamisel peate oma isiku nõuetekohaselt tuvastama. Oma isikusamasust saate kinnitada kvalifitseeritud elektroonilise või mobiilse allkirjaga või esitades oma isikut tõendava dokumendi (originaali või notariaalselt tõestatud koopia) koos taotlusega.

SIRIN Development töötleb teie taotlust ja annab sellega seotud teavet tasuta ning ühe kuu jooksul. Kui teie saadetud taotlused on märgatavalt põhjendamatud või ebaproportsionaalsed, eelkõige oma korduva sisu tõttu, jätab SIRIN Development endale õiguse võtta mõistlikku tasu, võttes arvesse teie taotletud teabe või teadete või toimingute halduskulusid, või keelduda taotluse alusel tegutsemast.

Kui arvate, et SIRIN Development ei töötle või kasuta teie isikuandmeid nõuetekohaselt või ei taga teie õigusi, võtke kõigepealt ühendust ettevõttega SIRIN Development. Oleme valmis probleemid koos teiega lahendama. Kui te ei ole SIRIN Developmenti vastusega rahul, on teil õigus pöörduda riikliku andmekaitse järelevalveasutuse poole, mille kohta leiate kogu teabe aadressilt www.vdai.lrv.lt.

7. Mis on teie vastutus ja kohustused?

Vastutate täielikult oma esitatud isikuandmete õigsuse ja täpsuse eest.

Kui teie esitatud isikuandmed või muu asjakohane teave muutub, peate viivitamatult parandama esitatud andmed või muu asjakohase teabe.

8. Millised on SIRIN Developmenti õigused?

Kui SIRIN Development kahtleb esitatud isikuandmete või muu asjakohase teabe õigsuses, on tal õigus nõuda andmete või seonduva teabe parandamist ja/või täiendamist.

9. Kuhu pöörduda, kui teil on küsimusi?

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust ettevõttega SIRIN Development e-posti aadressil duomenuapsauga@girteka.eu.