Privatumo politika

Atnaujinta
2024-01-11

Vykdydama veiklą  UAB „SIRIN Development“, juridinio asmens kodas 00570900, adresas A. Vivulskio g. 7-1, LT-03162, Vilnius (toliau – SIRIN Development), el. paštas info@sirin.eu, renka ir tvarko asmens duomenis bei skiria dėmesį kiekvieno asmens, kurio asmens duomenis tvarko, privatumui.

Šioje UAB „SIRIN Development“ privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie SIRIN Development (asmens duomenų valdytojas) šioje svetainėje renkamus asmens duomenis, kitus dėl paslaugų teikimo renkamus asmens duomenis, kaip šie asmens duomenys yra tvarkomi bei kokias teises ir pareigas turi kiekvienas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko SIRIN Development.

SIRIN Development asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos bei Europos sąjungos teisės aktų reikalavimais, įskaitant ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR).

SIRIN Development, gerbdama kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas  tvarkomų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę. Pavyzdžiui: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atvaizdas,  bei kiti informacija.

2. Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai asmens duomenys pateikiami šioje www.sirin.eu svetainėje, kai klientų, tiekėjų, pardavėjų ir/ar jų atstovų asmens duomenys yra pateikiami sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinių ryšių palaikymo tikslais, o taip pat, kai bendraujama su SIRIN Development telefonu.

3. Kas yra asmens duomenų tvarkymas?

Bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (operacija), įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.

4. Kokius asmens duomenis bei kokiais tikslais renka ir tvarko SIRIN Development?

Šioje Privatumo politikos dalyje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis SIRIN Development tvarko bei kokiais tikslais.

4.1. Tiesioginė rinkodara

SIRIN Development vykdoma tiesioginė rinkodara yra:

 • naujienos, komerciniai pasiūlymai bei apklausos el. paštu;

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra asmens duotas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie asmens pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, įmonės pavadinimas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo.

Sutikimą davęs asmuo visada turi teisę bet kada atsisakyti visų ar dalies tiesioginės rinkodaros pasiūlymų. Tai galima padaryti gautame naujienlaiškyje/pasiūlyme paspaudus nuorodą, kuri leidžia atsisakyti nuo visų ar dalies tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų taip pat galima atsisakyti parašius laišką el. paštu info@sirin.eu. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų atsisakymas nesukels neigiamų pasekmių, tačiau ateityje nebebus teikiami aktualūs pasiūlymai, naujienos ar kita tiesioginės rinkodaros informacija.

Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

4.2. Užklausų (skundų, pasiūlymų ir kt.) nagrinėjimas

SIRIN Development svetainėje www.sirin.eu galima pateikti savo pasiūlymus bei idėjas, klausimus, skundus bei atsiliepimus, kito pobūdžio užklausas.

Teikiamų pasiūlymų, idėjų, klausimų, skundų, atsiliepimų tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimo pagrindu. Asmens duomenys tvarkomi kol vyks kreipimosi nagrinėjimas.

Sutikimą dėl pateiktų asmens duomenų tvarkymo užklausų (skundų, pasiūlymų ir kt.) nagrinėjimo galima bet kada atšaukti parašius laišką info@sirin.eu. Laiške būtina nurodyti tikslų savo prašymą. Sutikimo atšaukimas nesukels neigiamų pasekmių, tačiau pateiktas skundas, užklausa, pasiūlymas nebebus nagrinėjamas. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo jau atliktam asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

4.3. Klientų, tiekėjų, pardavėjų ir / ar jų atstovų duomenų tvarkymas

SIRIN Development tvarko klientų, tiekėjų, pardavėjų ir / ar jų atstovų asmens duomenis komercinių ryšių palaikymo, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis SIRIN Development bei jos klientų, pardavėjų, tiekėjų teisėto intereso pagrindu sudaryti, tinkamai vykdyti sutartis.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

Šių asmens duomenų pateikimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui.

Asmens duomenys saugomi 10 metų nuo duomenų rinkimo pradžios. Terminas pratęsiamas dar 5 metams, jeigu komerciniai ryšiai su minėtais klientais, tiekėjais, pardavėjais yra tęsiami.

4.4. Kandidatų į pareigas asmens duomenų tvarkymas

SIRIN Development tvarko kandidatų į pareigas asmens duomenis darbuotojų atrankos vykdymo tikslais siekiant atrinkti kandidatus į laisvas darbo vietas su galimybe informuoti nepriimtus asmenis apie atsilaisvinusias darbo vietas.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba dirbti darbus, vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, adresas, telefono Nr., el. paštas, išsilavinimas, vartojamos užsienio kalbos, papildomi mokymai, teisė vairuoti, ankstesnė darbo patirtis (bendrovės pavadinimas, pareigos, darbo laikotarpiai), kandidatą rekomenduojančių asmenų ar atsiliepimą apie kandidatą teikiančių asmenų kontaktas(-ai) ir rekomendacijos / atsiliepimo turinys (kai yra gautas atskiras kandidato sutikimas dėl šių duomenų rinkimo), taip pat asmens duomenys, susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, ir kita gyvenimo aprašyme ir/ar motyvaciniame laiške pateikta informacija.

Asmens duomenys saugomi atrankos į pasirinktą (-as) pareigas vykdymo metu ir 12 mėnesių po atrankos pabaigos. Saugojimo terminas skaičiuojamas nuo duomenų gavimo momento arba nuo kandidato dalyvavimo darbo pokalbyje.

5. Kam teikiami asmens duomenys?

SIRIN Development asmens duomenis gali perduoti:

 • asmens duomenų tvarkytojams, kurie veikia SIRIN Development vardu: informacinių technologijų paslaugas teikiančios įmonės; bet kokie kiti asmens duomenų tvarkytojai, su kuriais SIRIN Development sudaro sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • duomenų gavėjams: SIRIN Development partneriams, su kuriais bendradarbiaujant teikiamos paslaugos; kitoms SIRIN Development grupės įmonėms; bet kokiems tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi.

6. Kokias teises Jūs turite?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis (jeigu atšaukiate savo sutikimą);
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • bet kada atšaukti savo sutikimą (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);
 • teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kurios kontaktus galite rasti vdai.lrv.lt.

Jeigu ketinate įgyvendinti savo teises, kreipkitės į SIRIN Development el. paštu info@sirin.eu,  pateikiant konkrečiai suformuluotą savo prašymą. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Savo tapatybę galite patvirtinti prašymą pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu ar mobiliu parašu arba kartu su prašymu pateikdamas savo asmens tapatybės dokumentą (originalą ar notaro patvirtintą kopiją).

SIRIN Development išnagrinės Jūsų prašymą ir informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį. Jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, SIRIN Development turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad SIRIN Development netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į SIRIN Development ir SIRIN Development yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina SIRIN Development atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę kreiptis į nacionalinę asmens duomenų apsaugos priežiūros instituciją, apie kurią visą informaciją galite rasti www.vdai.lrv.lt.

7. Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą.

Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Jūs turite nedelsiant patikslinti savo pateiktus asmens duomenis ar kitą susijusią informaciją.

8. Kokias teises turi SIRIN Development?

Kai SIRIN Development abejoja pateiktų asmens duomenų, ar kitos susijusios informacijos teisingumu, turi teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją, patikslinti ir / ar papildyti.

9. Kur kreiptis, jeigu turite klausimų?

Dėl iškilusių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į SIRIN Development elektroninio pašto adresu info@sirin.eu.