Privātuma politika

Updated
2024-01-11

Veicot savu darbību, UAB “SIRIN Development”, juridiskās personas kods: 300570900, adrese: A. Vivulskio iela 7-1, LT-03162, Viļņa (turpmāk – SIRIN Development), e-pasts: info@sirin.eu, vāc un apstrādā personas datus un ievēro katras personas, kuras personas dati tiek apstrādāti, privātumu.

SIRIN Development privātuma politika (turpmāk –  Privātuma politika ) sniedz informāciju par SIRIN Development (personas datu apstrādātāja) šajā tīmekļa vietnē apkopotajiem personas datiem, citiem personu datiem, kas ievākti saistībā ar pakalpojumu sniegšanu; par to, kā tiek apstrādāti savāktie personas dati un kādas tiesības un pienākumi ir personām, kuras personas dati tiek iegūti un kurus apstrādā SIRIN Development.

SIRIN Development apstrādā personas datus saskaņā ar Lietuvas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, tai skaitā Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – GDPR).

SIRIN Development, cienot katras personas privātumu un personas datu aizsardzību, dara visu iespējamo, lai nodrošinātu personas datu un citas apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti.

1. Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija par fizisku personu, ko var izmantot, lai tieši vai netieši identificētu personu. Piemēram: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, attēls un cita informācija.

2. Kad šī Privātuma politika tiek piemērota?

Šo Privātuma politiku piemēro, ja personas datus iesniedz vietnē www.sirin.eu – kad tiek sniegti klientu, piegādātāju, pārdevēju un/vai to pārstāvju personas dati līgumu slēgšanas un izpildes nolūkiem, komercattiecību uzturēšanas nolūkiem, kā arī sazinoties ar SIRIN Development pa tālruni.

3. Kas ir personas datu apstrāde?

Jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem, tostarp vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves piešķiršana, pieprasīšana, pārsūtīšana utt.

4. Kādus personas datus SIRIN Development vāc un apstrādā un kādiem nolūkiem tas tiek darīts?

Šajā Privātuma politikas sadaļā ir sniegta informācija par SIRIN Development apstrādāto personas datu veidiem un to mērķiem.

4.1. Tiešās reklāmas

Tiešā reklamēšana, ko veic SIRIN Development, ir:

 • ziņas, komercpiedāvājumi un aptaujas e-pastā;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir personas dota piekrišana savu personas datu apstrādei tiešās reklamēšanas nolūkiem.

Tiešās reklamēšanas nolūkiem tiek sniegti un apstrādāti šādi personas dati: personas vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, uzņēmuma nosaukums.

Tiešās reklamēšanas nolūkos apkopotos personas datus var apstrādāt 2 (divus) gadus pēc piekrišanas saņemšanas.

Personai, kas devusi piekrišanu, vienmēr ir tiesības jebkurā laikā atteikties no visiem tiešās reklamēšanas piedāvājumiem vai to daļas. To var izdarīt, noklikšķinot uz saites saņemtajā biļetenā/piedāvājumā. Šādi persona atsakās no visu vai daļas tiešās reklāmas piedāvājumu saņemšanas. Ir iespējams arī atteikties no tiešās reklamēšanas piedāvājumu abonēšanas, rakstot e-pastu uz info@sirin.eu. Atteikšanās no tiešās reklamēšanas piedāvājumiem nerada negatīvas sekas. Vienīgais izmaiņas būs tās, ka lietotājs vairs nesaņems piedāvājumus, ziņas vai citu ar tiešo reklamēšanu saistītu informāciju.

Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi un rezultātus, kas tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas vai paziņojuma par nepiekrišanu tiešajai reklamēšanai nosūtīšanas.

4.2. Jautājumu (sūdzību, ierosinājumu utt.) izskatīšana

Jebkurus ieteikumus, idejas, jautājumus, sūdzības, atsauksmes un citus jautājumus var iesniegt SIRIN Development vietnē www.sirin.eu.

Iesniedzot ierosinājumus, idejas, jautājumus, sūdzības, atsauksmes, tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Šiem nolūkiem personas dati tiek apstrādāti tikai ar personas piekrišanu. Personas dati tiek apstrādāti pieteikuma apstrādes laikā.

Piekrišanu par sniegto personas datu apstrādi jautājumu izskatīšanas nolūkiem (sūdzību, ierosinājumu un tml. izskatīšanai) var atsaukt jebkurā laikā, rakstot vēstuli uz info@sirin.eu. Vēstulē precīzi jānorāda jūsu pieprasījuma būtība. Piekrišanas atsaukšana neradīs negatīvas sekas, izņemot to, ka iesniegtā sūdzība, pieprasījums vai priekšlikums vairs netiks izskatīts. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs personas datu apstrādi, kas jau tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, kā arī šādas veiktās apstrādes sekas.

4.3. Klientu, piegādātāju, pārdevēju un/vai to pārstāvju datu apstrāde

SIRIN Development apstrādā klientu, piegādātāju, pārdevēju un/vai to pārstāvju personas datus komercattiecību uzturēšanas, līgumu slēgšanas un izpildīšanas nolūkiem. Personas dati tiek apstrādāti šiem nolūkiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumus, pamatojoties uz SIRIN Development un tās klientu, pārdevēju un piegādātāju likumīgajām interesēm.

Šim nolūkam apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, darba vieta, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Šo personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai noslēgtu un izpildītu līgumus.

Personas dati tiek glabāti 10 gadus no datu vākšanas sākuma. Termiņš tiks pagarināts par 5 gadiem, ja komercattiecības ar minētajiem klientiem, piegādātājiem vai pārdevējiem tiek turpinātas.

5. Kam tiek sniegti personas dati?

SIRIN Development var nodot personas datus:

 • personas datu pārvaldnieki, kas darbojas SIRIN Development vārdā: uzņēmumi, kas sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus; jebkuri citi personas datu pārvaldnieki, ar kuriem SIRIN Development slēdz līgumus par personas datu apstrādi;
 • datu saņēmēji: SIRIN Development partneri, ar kuriem pakalpojumi tiek sniegti, abpusēji sadarbojoties; citi SIRIN Development grupas uzņēmumi; trešajām personām likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.

6. Kādas ir jūsu tiesības?

Kā datu subjektam jums ir šādas tiesības:

 • iegūt informāciju par mūsu īstenoto personas datu apstrādi;
 • piekļūt jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam;
 • pieprasīt jebkādu nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu;
 • pieprasīt datu apstrādes ierobežojumus;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, gadījumos kad personas datu apstrāde pamatota ar tiesiskajām interesēm;
 • pieprasīt personas datu dzēšanu (ja atsaucat savu piekrišanu);
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu (ja personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata);
 • tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē, kuras kontaktus varat atrast vdai.lrv.lt.

Ja plānojat izmantot savas tiesības, sazinieties ar SIRIN Development pa e-pastu info@sirin.eu, detalizēti izklāstot jūsu konkrēto pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot savas tiesības, jums ir pareizi jāapliecina sava identitāte. Identitāti varat apliecināt, parakstoties ar atbilstošu elektronisko vai mobilo parakstu vai pievienojot savam pieteikumam identitāti apliecinošu dokumentu (oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju).

SIRIN Development apstrādās jūsu pieteikumu viena mēneša laikā un sniegs informāciju bez maksas. Ja jūsu sūtītie pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši satura atkārtošanās dēļ, SIRIN Development patur tiesības iekasēt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar jūsu pieprasītās informācijas vai paziņojumu, vai darbību izpildi, vai atteikšanos rīkoties kā jūsu pieprasījumā prasīts.

Ja uzskatāt, ka SIRIN Development apstrādā jūsu personas datus nepareizi vai pareizi neievēro vai pārkāpj jūsu tiesības, vispirms sazinieties ar SIRIN Development, un SIRIN Development, sadarbojoties ar jums, atrisinās radušās problēmas. Gadījumā ja jūs neapmierina SIRIN Development atbilde, jums ir tiesības vērsties arī nacionālajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē, par kuru informāciju var atrast www.vdai.lrv.lt.

7. Kādi ir jūsu pienākumi un atbildība?

Jūs uzņematies pilnu atbildību par sniegtās personas informācijas pareizību un precizitāti.

Gadījumā ja mainās jebkādi jūsu sniegtie personas dati vai cita būtiska informācija, jums nekavējoties jālabo sniegtie personas dati vai cita būtiska informācija.

8. Kādas ir SIRIN Development tiesības?

Ja SIRIN Development apšauba jūsu sniegto personas datu vai citas būtiskas informācijas precizitāti, tai ir tiesības pieprasīt jūsu datu vai saistītās informācijas labošanu un/vai papildināšanu.

9. Kur vērsties, ja jums rodas jautājumi?

Ja jums ir jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar SIRIN Development, rakstot uz e-pastu info@sirin.eu.